Literature And Comics

ACTIONS
I write - Gehi kaku
you write - Tiyo kaku
he writes - Ereh kaku
she writes - Irah kaku
I draw - Gehi dessine
you draw - Tiyo dessine
he draw - Ereh dessine
she draw - Irah dessine

CATAGORIES
poetry    - uta
epic poetry - uta taisaku
short story - shotosutori
novelette  - shosetsu petite
novella   - shosetsu grande
novel    - shosetsu taisaku
epic     - taisaku
prose poetry - shosetsu uta
prose    - sanbun
art     - gurafikku

Niche Terms

Graphic Novel - Shosetsu Dii Gurafikku